Menu
Sepet

Üyelik Sözleşmesi

HERŞEYALDIM.COM

SATICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Satıcı Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır),bir tarafta merkezi 19  Mayıs Mah. Mercan Sok No:4/10 KADIKÖY/İSTANBUL adresinde bulunan 199485-5 Ticaret Sicil Numaralı SZZ MEDYA BİLİŞİM REKLAM VE FİLM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. (bundan böyle “SZZ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi […………………………………………………………………..……..……………………………………………..] adresinde bulunan […………………..….] Ticaret Sicil Numaralı […………………………………………………………….…………………………………..]  (Bundan Böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) arasında, [………………..] tarihinde aşağıdaki hüküm ve şartlarda mutabık kalınarak akdedilmiştir.

SZZ ve Satıcı, birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı  “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

1. TANIMLAR

1.1.      Sözleşmedeki ifadeler muhtevası aksini gerektirmedikçe, şu anlamlarda kullanılmıştır.

1.2.      Ekler: İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, eklerde yapılacak herhangi bir değişiklik ancak Tarafların yetkili kişilerince yapılacak yazılı bir anlaşma ile mümkün olabilecektir.

1.3.      Platform: Her türlü yasal hakları SZZ’ye ait olan ve SZZ’nin iş bu Sözleşme’de belirlenen hizmetlerini sunduğu www.herseyaldim.com ve SZZ ile bağlantılı diğer tüm alan adlarında mevcut olan internet sitesi ve mobil uygulamaları ifade eder.

1.4       Alıcı : www.herseyaldim.com üzerinde Satıcı tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.  

1.5       Satıcı : ww.herseyaldim.com üzerinde oluşturduğu hesap çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa sunan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder. 

1.6       Ürün(ler)/Hizmet(ler) : Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini işbu Sözleşme ve eklerine uygun olarak kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla SZZ Medya tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

1.7.      Üye:  ww.herseyaldim.com a üye olan ve anılı Platform’da yer alan ürün, içerik ve hizmetlerden faydalanan Alıcı ve Satıcı gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.   

1.8. Organizasyon: SZZ’nin hizmetlerini sunmuş olduğu Platform’da; işbu Sözleşme ve eklerine uygun olarak Satıcı’nın ürün ve hizmetleri satışa arz etmesi, pazarlaması ve ilan yayımlamasını ifade eder.

1.9. Mesafeli Satış Sözleşmesi: Satıcı ile Alıcı’lar arasında Platform’da yer alan ürünlerin belirli bir bedel karşılığında Satıcı tarafından Alıcılara satılmasına ilişkin özel hükümleri düzenleyen sözleşmeyi ifade eder.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1.      İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcının Organizasyonları gerçekleşirken, Satıcı’nın kendisine SZZ tarafından sunulmuş olan hizmetlerden hangi şartlar ve koşullar altında yararlanacağının belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

 

Satıcı, SZZ tarafından yönetilmekte olan Platforma üye olmak ve bu Platformda satış yapmak, SZZ de Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu Platformun hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

Satıcı, satış akdinin tamamlanması ile Alıcılar ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişkinin işbu Sözleşme’nin kapsamına girmediği ve  SZZ’nin böyle bir ilişkinin tarafı olmadığı hususunda mutabıktır. Satıcı ile Alıcı’lar arasında Platform üzerinden kurulmuş olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklı uyuşmazlıklardan yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde SZZ’nin her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı, Alıcı’lar arasında Platform üzerinden kurulmuş olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı SZZ’nin her ne nam altında olursa olsun zarara uğraması halinde SZZ’nin tüm zararını ilk talep üzere derhal tazmin edeceğini ve SZZ’yi zararsız kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumluluğunda bulunan hususlara ilişkin olarak Sözleşme süresince veya sonrasında SZZ’nin herhangi bir zarara uğraması ve/veya bu hususlarda muhatap olarak alınması, hukuki, idari veya cezai bir sorumluluğa maruz kalması halinde, SZZ, oluşan zarar ve/veya kendisine iletilen talep/ödemeler için Satıcı’ya rücu edecektir. Satıcı, kendisine rücu edilen tutarı ferileri ile birlikte karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.      İşbu sözleşme kapsamında ayrıca Satıcı’nın kendisine tanınan hakları dürüst ve basiretli bir tacir titizliğiyle uygulama ve kullanma yükümlülüklerinden, Alıcı’larla olan ticari ilişkilerinde, hangi davranışlardan kaçınılması gerektiği düzenlenmektedir.

3. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.      Satıcı;

3.1.1.   İşbu Sözleşmeyi hukuki ve finansal uzmanlara danışarak, tamamen kendi bireysel incelemeleri sonucunda imzaladığını ve işbu Sözleşmede belirlenen ticari girişime ilişkin riskin tamamen kendi ticari kabiliyetine bağlı olduğunu,

3.1.2.   SZZ’ye’a ait olan ve işbu sözleşmede belirtilen platformda ve buna bağlı diğer fikri mülkiyet hukuku kapsamında gerçekleştireceği satış işlemlerini yalnızca işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Organizasyon’un işletilmesi ve Sözleşme’nin gereği gibi tam ve eksiz olarak ifası için işbu sözleşmenin izin verdiği ölçüde gerçekleştireceğini,

3.1.3.   İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini ve her daim yeterli kaynaklara ve ticari kabiliyete haiz olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.      Satıcı ile SZZ arasında bahsedilen Organizasyon türünde bir iş ortaklığı olduğu addedilir ve Satıcı bu iş ortaklığı ilişkisinin dışına çıkarsa, SZZ bu sebepten herhangi bir zarara uğrar ise, Satıcı’ya rücu edebilecektir.

3.3.      Satıcı, Platform’da “satıcı” konumunda olabilmesi için "Ek1”de yer alan “Satıcı Kabul Belgeleri”ni işbu Sözleşme imza tarihinde tam ve eksiksiz olarak SZZ’ye temin edecektir. Satıcı, söz konusu belgelerde değişiklik olması halinde değişikliği SZZ’ye derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulsa bile SZZ Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkını her zaman sahip olacaktır. Ayrıca, Satıcı, www.herseyaldim.com ve bağlantılı tüm diğer alanlarda kullanacağı mağaza üyeliğini oluşturmak için üyelik için talep edilen bilgileri eksiksiz dolduracak ve böylelikle Platform’da kullanacağı kullanıcı adını ve şifresini oluşturacaktır. Profil sayfasına girebilmesi ve sair işlemleri gerçekleştirmek adına bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğine dair tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. Buna ek olarak; Satıcı SZZ’ye karşı sanal mağazasına (profiline) giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz olarak yapıldığı iddialarında bulunmayacağını ve söz konusu yetkisiz işlemlere ilişkin tüm sorumluluğun Satıcı’ya ait olacağını peşinen kabul eder. Satıcı’nın kullanıcı bilgileri kullanılarak www.herseyaldim.com ve bağlantılı tüm diğer alanlarda SZZ zarara uğratılması halinde; Satıcı, bu fiillerden doğan SZZ’nin zararlarını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.      Satıcı, satış bedeline ek herhangi bir ücret talep etmemek şartı ile, her bir ürünün kullanımı/tüketimi için gerekli olan, esaslı ve yardımcı nitelikteki garanti belgesi, Türkçe kullanım kılavuzu ve teknik detayları içeren belge ile birlikte ürüne ilişkin teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair benzer şeyleri malın ambalajı içerisinde tam ve eksiksiz olarak teslim etmek yükümlülüğündedir. SZZ’nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle anılı bilgi, belge ve aksesuarların kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı bahse konu bilgi, belge ve aksesuarların eksikliği nedeniyle SZZ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları karşılamakla mükelleftir.

3.5.      Satıcı,

3.5.1.   Alıcı’ya Platform üzerinden satışa sunmuş olduğu her türlü ürün ve hizmetleri tam ve eksiksiz olarak, her türlü takyidattan, hasar ve ayıptan ari olarak sağlayacağını,

3.5.2. Alıcı’ya Platform üzerinden sunmuş olduğu tüm hizmetlere ilişkin giderler ve masrafların (kargo, bakım, onarım vs.) Alıcı ile aralarında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu olduğunu ve SZZ’nin işbu ilişkiden kaynaklı uyuşmazlıklarda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,

3.5.3.   gereği gibi ifa edilmeyen ürünler/ hizmetlere (orjinalliği, markası, nevi, rengi, bedeni ve sayısı yanlış olan, süresinde teslim edilmeyen) ve örtülü/gizli ayıplara ilişkin tüm talep ve uyuşmazlıkların Alıcı ile aralarında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu olduğunu ve SZZ’nin işbu ilişkiden kaynaklı uyuşmazlıklarda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve SZZ’yi bu kapsamda her daim zararsız kılacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6.      Platform’dan satışa sunulan ürünler münhasıran Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, ürünler ile ilgili her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.7.      Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini SZZ’ye Alıcı’nın talep saatinden itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde SZZ tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde inceleme sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. SZZ işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.  

3.8.      Satıcı, Platformda satışa sunacağı ürün ve hizmetlere ilişkin tüm reklam ve ilanların Platform’da yayınlanmasını sağlayacak teknik altyapının oluşturulması için SZZ ile birlikte hareket edeceğini ve bunun için gerekli olan ve SZZ tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Satıcı Platform üzerinden gerçekleştireceği her türlü işlemde, işbu Sözleşme hükümlerine, ilgili yasal mevzuata, etik ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edecektir. Satıcı, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacaktır. Ayrıca Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür ve bununla ilgili her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) alacaktır. Satıcı, Platform üzerinden yaptığı her türlü işlem ve eylemden ve bunlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Satıcı, Platformda satışa sunacağı ürün ve hizmetlere ilişkin tüm reklam ve ilanlara ait SZZ’ye sunmuş olduğu görsellerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil buna ilişkin tüm hak ve yetkiyi süresiz ve yer kısıtlaması olmaksızın bila bedel SZZ’ye telif ve kullanım hakkını üçüncü kişilere devir hakkı ile birlikte vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10.    Satıcı, SZZ’nin Platform üzerinde Üyeler ve diğer kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin, ilanların, görsellerin gerçekliğini, güvenilirliğini, doğruluğunu araştırma ve bunların kanuna uygunluğunu denetleme yükümlülüğünün olmadığını ve bunlardan kaynaklı doğabilecek her türlü zarardan SZZ’nin, yöneticilerinin, ortaklarının veya çalışanlarının her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını ve tüm sorumluluğun münhasıran Satıcı’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.       

3.11.    Satıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere yönelik Platformda paylaştığı her türlü görsel, yazılı içeriklerin (şirket bilgisi, IBAN bilgisi, fiyat bilgisi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydı ile) gerçekliğinden ve doğruluğundan, hukuka uygunluğundan münhasıran doğrudan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu yükümlülüğün ihlali halinde SZZ’nin herhangi bir zarara uğraması durumda SZZ’nin tüm zararlarını derhal tazmin edecektir. Satıcı, SZZ’nin onayı olmaksızın Platformda iban ve firma bilgilerini değiştiremez. Satıcı, bu yükümlülüğün ihlali halinde SZZ’nin herhangi bir zarara uğraması durumda SZZ’nin tüm zararlarını derhal tazmin edecektir. 

3.12.    Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

Satıcı, Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, SZZ’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, SZZ’yi her türlü talebe karşı zararsız tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde SZZ’nin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15.    Satıcı tacir olmanın tüm yükümlülüklerine katlanacak ve ilgili vergi kanunları uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenleyecektir. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirecektir. Aksi taktirde SZZ’nin bu sebeple uğradığı zararlar ve masrafları ilk talepte ödeyeceğini ve SZZ’yi zararsız kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.16. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde SZZ uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. SZZ bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. Böyle bir durumda SZZ’nin işbu Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

3.17.    Satıcı, organizasyon ile ilgili tutulması veya düzenlenmesi gerekli her türlü yasal, idari ve mali/ticari/personele dair kayıt, defter ve evrakı yasal işlemin yapılmasından itibaren en az 10 (on) yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ilgili evrakları ibraz etmekle mükelleftir.

3.18.    Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini SZZ’nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. SZZ’nin yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

3.19.    Satıcı, Platform üzerinden Alıcı’lara satışa sunacağı her türlü ürünün üzerinde bulunan sınai mülkiyet unsurlarının kendisine ait olduğunu veya söz konusu ürünleri Alıcılara satma hakkına sahip olduğunu ve ürünlerin FSEK kapsamında eser niteliğinde olması halinde söz konusu ürünlerin eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platformda satışa sunduğunu, üçüncü kişilerin FSEK ve sair mevzuat kapsamındaki haklarına tecavüz etmediğini ve bunlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı SZZ’nin talebi üzere derhal ürünlere ilişkin yasal hakları tevsik eden tüm belgeleri eksiksiz olarak SZZ’ye sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.20. Satıcı, Platform üzerinden Alıcılara satışa sunduğu ve Alıcılar tarafından Platformdan satın alınan ürünleri Alıcıların yasal mevzuat uyarınca 15 (on beş) gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.21. Satıcı;

3.21.1. Platform’un her türlü yasa dışı ve hileli amaçla kullanılması;

3.21.2. Platformu kısmen veya tamamen bozma, değiştirme amacıyla kullanılması;

3.21.3. Ürün fiyatlarının manipüle edilmesi;

3.21.4. Diğer Üyelerin ve kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;

3.21.5. Platformun teknik yapısını ve sistemini engelleyen, durduran, aksatan, değiştiren veya bozan bir şekilde Platforma erişim sağlanmaya çalışılması;     

halleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile yasalara ve etik kurallara aykırı her türlü işlemin yasak işlemlerden olduğu ve buna ilişkin SZZ’nin uğrayacağı tüm zararlardan münhasıran Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.    

 

3.22. Satıcı Alıcılara ürünlerin paketlenmesi haricinde herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacaktır ve Alıcılara ürün ve/veya hizmetle birlikte ilave promosyon malzemesi, numune ürün ve benzeri bir gönderide bulunmayacaktır.

3.23. SZZ tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya Satıcı’nın üyelikten çıkarılarak Platforma alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

 

3.24. Satıcı, aksi SZZ tarafından bildirilmediği sürece, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde SZZ MEDYA’ nın belirlediği kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 

3.25. Satıcı stoğunda bulunmayan ürünü satışa çıkartmayacaktır. Aksi takdirde, SZZ ortaya çıkan bedeli Satıcı’ya faturalandırarak herhangi bir alacağından mahsup etmek ve Alıcı’ya hediye çeki olarak sunma hakkını haizdir.

3.26. Satıcı ürün bedelini yanlış girmesi halinde, satmış olduğu ürünleri Alıcı’nın sipariş etmiş olduğu fiyat üzerinden Alıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde fiyat farkları Satıcı’ya faturalandırılacaktır.

 

4.         SZZ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.      SZZ, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Organizasyona ilişkin olarak platformda gerekli olan imkanları sağlayacak ve Satıcı’nın Ürünleri tanıtımına ve pazarlamasına yardımcı olacaktır.

4.2.      SZZ, Satıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında paylaşılan şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Taraflar, söz konusu bilgilerin Platform’un işletilmesi için gerekli olması, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla SZZ’nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanılabileceği ve belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabileceği hususunda mutabıktırlar. Ayrıca SZZ yasal mevzuat kapsamında yetkili mahkemeler ve makamlarca talep edilmesi halinde Satıcı’ya ait olan ve SZZ ile paylaşılan bilgi ve belgeleri yetkili makamlarla paylaşabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin SZZ tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına, saklanmasına ve paylaşılmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.3.      SZZ, Platform’un tam ve randımanlı olarak çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla SZZ, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

4.4       SZZ, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi veya Ekleri Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin veya Eklerin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Böyle bir değişiklik halinde Satıcı’nın işbu Sözleşme’yi 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

4.5.      SZZ herhangi bir sebep göstermeksizin, kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürün veya hizmetini satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

5.         SÖZLEŞME İHLALİNE İLİŞKİN CEZAİ ŞART DÜZENLEMELERİ

5.1. SZZ, Satıcı’nın Platform üzerinde aynı ay içerisinde 2 defa ayıplı (kusurlu, ayıplı, hasarlı, yanlış ve benzeri) ifa gerçekleştirmesi halinde üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir. Satıcı SZZ’ye her bir ihlal için, 500,00 TL tutarına kadar ürünler için 100,00 TL, 500,00 TL – 1.000,00 TL tutarına kadar 250,00 TL, 1.000,00 TL’den yüksek olan ürünler için ürün bedelinin % 12  oranında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, SZZ’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, SZZ’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.  

5.2. Satıcı, Platform üzerinde EK-2’de  belirtilen yasaklı ürünlerin satışını veya orijinal olmayan ürünlerin satışını gerçekleştirmesi durumunda cezai şart olarak 75.000,00 TL ödeyecektir. Cezai şarta ek olarak Satıcı, SZZ’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, SZZ’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.    

5.3. SZZ, Satıcı’nın Platform üzerinde aynı ay içerisinde 2 defa ayıplı (kusurlu, ayıplı, hasarlı, yanlış ve benzeri) ifa gerçekleştirmesi halinde üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir. Satıcı SZZ’ye her bir ihlal için 500,00 TL tutarına kadar ürünler için 100,00 TL, 500,00 TL – 1.000,00 TL tutarına kadar 250,00 TL, 1.000,00 TL’den yüksek olan ürünler için ürün bedelinin % 12 oranında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, SZZ’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, SZZ’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır

6.         KOMİSYON VE DİĞER ÖDEME KOŞULLARI

6.1.      Taraflar 01.07.2021 tarihine kadar SZZ’nin ürün satışlarına ilişkin Satıcı’dan herhangi bir komisyon talebinde bulunmayacağı hususunda mutabıktırlar.

01.07.2021 tarih ve sonrasında Satıcı tarafından Platform üzerinden Alıcılara yapılmış olan her bir ürün veya hizmet satışı ile ilgili SZZ herhangi bir ürün kategorisi yapılmaksızın satış bedeli üzerinden %12 (+KDV) oranında komisyona hak kazanacaktır.    

6.2. Ürün bedeli satın alma anında Satıcı adına SZZ tarafından Alıcı’dan tahsil edilecektir. Satıcının işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi halinde Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedelinin SZZ’nin komisyon bedeli ve kargo bedeli düşüldükten sonra kalan tutarına hak kazanacaktır. Kargo fiyatları işbu Sözleşme’nin Ek-4’ünde mevcuttur.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, satın alınan ürünün tam ve eksiksiz olarak Alıcı’ya teslim edilmesi, Alıcı’nın ilgili süreler zarfında söz konusu ürüne ilişkin herhangi bir iade veya cayma hakkı talebi oluşturmamasını takiben, SZZ tarafından Platform’dan duyurulan 20 ( yirmi ) iş gününde Satıcı’ya ödenecektir. SZZ düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. SZZ tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden SZZ’nin sorumluluğu olmayacaktır.

6.3.      Kargo bedelleri ile ilgili SZZ’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. SZZ kargo şirketlerine ödediği ek kargo maliyetlerini Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

6.6.      Satıcı ürünü internet sitesinde belirtilen süresi dahilinde temin etmezse/edemezse veya sipariş eksik veya hatalı gönderilirse ve Satıcı doğru ürünü göndermezse, SZZ internet sitesindeki başka bir alıcıdan fiyat farkı gözetmeksizin temin edecektir. Başka bir Satıcı’da da ürünün mevcut olmaması halinde SZZ tarafından sipariş iptal edilebilecektir. Böyle bir durumda madde 5.3. cezai şart hükmü saklıdır.   

6. YÜRÜRLÜK VE FESİH

6.1.     İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Taraflar, her zaman 3 (üç) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir.

6.2.     SZZ, Satıcı’nın Platform üzerindeki faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak derhal tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda SZZ’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.     Sözleşme’nin sona ermesi, Tarafların fesihten önce doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Sözleşme’nin feshi durumunda, gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

6.4.     SZZ, işbu madde ile Sözleşme’nin sair maddelerinde yer alan fesih haklarını, Satıcı tarafından işletilen her bir mağaza için ayrı ayrı yahut tüm mağazalar için birlikte kullanma hakkını haizdir.

6.5.     Sözleşme’nin yukarıda sayılan sebeplerden herhangi biri ile sona ermiş olması da, Satıcı’nın doğmuş ve/veya doğacak borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

7. GİZLİLİK

7.1.      İşbu Sözleşme’nin ifasına ilişkin olarak mevcut ya da gelecekte ortaya çıkabilecek teknolojilerle oluşabilecek yöntemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; yazılı, sözlü, elektronik ya da diğer maddi biçimlerde Taraflar’ın birbirlerine açıklayacağı (“Gizli Bilgiler”) aşağıdakileri ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere benzer bilgiyi içerir:

7.1.1    Üç boyutlu model, teknik resim, malzeme ve proses (süreç) bilgisi, know-how (teknik bilgi), icat, fikri hakları koruma altına alınmış ya da korunmasına ilişkin resmi başvurusu yapılmış bilgi, numune ve prototip ile diğer tüm teknik ve endüstriyel nitelik taşıyan bilgi, teknoloji geliştirme, deneysel çalışma, gelişme, Ar-Ge çalışması, yönerge, yönetmelik, ticaret ve lisanslama ile ilişkili her türlü bilgi ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar;

7.1.2    Ürün geliştirme planları, rekabet analizleri, iş ve finansal planlar veya tahminler, halka açık olmayan finansal bilgi, projeler, açıklanmamış ihale teklifleri, yeni ürün planları, sözleşmeler, müşteri bilgisi, müşteri ve çalışan listeleri, ticari sırlar, maliyet, fiyat ve sözleşme bilgisi, işletme, ticari ve pazarlama bilgisi ve satış planları, mali planlar, stratejiler ve tahminler gibi bilgi veya ticari faaliyetle ilgili bilgi ve belgeler;

7.1.3    Taraflarca veya Taraflar için üçüncü kişiler tarafından, geliştirilmiş veya lisansı alınmış tüm yazılımlar ve yazılım geliştirmenin çeşitli kademeleri ve bunların çıktıları, programın tüm unsurları, tüm multimedya unsurları, programın her türlü insan veya makina tarafından okunabilen formu, programın veya bilginin saklandığı, yazıldığı, tanımlandığı, her türlü diyagram, akış tabloları, tasarımlar, çizimler, özellikler, modellemeler, veriler, hata raporları, süreç, doküman format ve içerikleri;

7.1.4    Bilgisayarda okunabilir veya yorumlanabilir halde, herhangi bir formatta bulunan, veri kaydedici her türlü cihaz içerisinde muhafaza edilen veya yapılan görüşmelerde sağlanan, Taraflar’ın birbirlerine Sözleşme müzakereleri ve/veya ifasıyla ilgili olarak verdiği yazılı veya sözlü diğer tüm bilgi.

7.2.      Gizli Bilgi ve Gizli Bilgi’yle alakalı diğer doküman ve materyaller, Taraflarca güvenli bir yerde tutularak hırsızlığa, zarara uğramaya, kaybolmaya ve yetkisiz girişe (elektronik giriş ve bununla sınırlı kalmamak üzere diğer yetkisiz girişler) karşı korunur. Taraflar, Gizli Bilgi’yi ve Gizli Bilgi ile alakalı diğer doküman ve materyalleri, diğer doküman ve materyallerden ayrı bir yerde tutmakla yükümlüdür.

7.3.      Taraflar, Gizli Bilgi’yi korumak için gerekli önlemleri alacak ve zorunlu hallerde ve/veya işbu Sözleşme’de sayılı diğer istisnai haller uyarınca öğrenmesi gereken kişiler hariç olmak üzere Gizli Bilgi’yi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Taraflar, çalışanlarını Gizli Bilgi’nin üçüncü kişilere aktarılmaması konusunda bilgilendirmek ve bu doğrultuda gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

7.4.      Taraflarca birbirlerine gönderilen Gizli Bilgi’yi, Sözleşme’nin gerektirdiği haller dışında; orijinal hali dışında hiçbir elektronik formata dönüştürmeyecek, başka yere aktarmayacak, yayınlamayacak, çoğaltmayacak veya kaydetmeyecektir.

7.5.      Taraflar, diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan Gizli Bilgi’yi kişisel çıkarları için kullanamaz, yayınlayamaz, kopyalayamaz, üçüncü kişilere açıklayamaz veya üçüncü kişilere Gizli Bilgi’yi kendi çıkarları adına kullanmak üzere izin veremez.

7.6.      Taraflar, yaptığı tüm işlemlerde (projeler, dosyalama, arşivleme, e-posta, toplantı konuşmaları ve tutanakları vb.) Gizli Bilgi’yi koruma yükümlülüğü altındadır.

7.7.      Taraflar, (i) kendisine verilen Gizli Bilgi’nin yalnızca Sözleşme’nin amacına uygun olarak kullanılacağını, başka hiçbir nedenle ve amaçla kullanılmayacağını; (ii) Gizli Bilgi’nin birbiriyle rekabet etmek amacıyla kullanılmayacağını ve (iii) Gizli Bilgi’yi ifşa edenin önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere hiçbir koşul ve şart altında ifşa edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8.      Mevzuat, verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken bilgi de işbu Sözleşme tahtında Gizli Bilgi olarak muamele görmeyecek ve gereğince ilgililere açıklanabilecektir. Taraflar, mahkeme kararı ve idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken Gizli Bilgi’nin sadece bilinmesi gereken kısmını paylaşacak, Taraflar’ın konuyla ilgisi olmayan kısımları koruma yükümlülüğü devam edecektir. Taraflar, Personel’in Gizli Bilgi’ye ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1.      Satıcı, SZZ ile aralarındaki ticari ilişki kapsamında temin edilebilecek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında SZZ’nin yetkilileri, çalışanları, ilgili departman temsilcisi ve/veya yöneticisi tarafından tarafımıza iletilebilecek ve tarafımızla paylaşılabilecek SZZ ortaklarına, yetkililerine, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, Platform Alıcılarına ve üyelerine ve ilgili diğer üçüncü kişilere ait verilerin (gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benliğini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası/Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin)  Kişisel Veri olduğunu ve bu bilgi ve belgelerin Gizli Bilgi olarak kabul edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Satıcı bu kapsamda aşağıdaki taahhütlerde bulunmaktadır:

 1. Başta T.C. Anayasası olmak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu,
 2. Platformda yer alan Üye sıfatındaki veri sahiplerine bizimle paylaşmakta oldukları kişisel veriler ile ilgili yasal mevzuat hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması, mevzuata uygun bir şekilde gerekli izin ve onayların alınması sürecinden sorumlu olduğumuzu, SZZ’nin talep etmesi halinde izin ve onayların derhal SZZ’ye iletileceğini,
 3. Kişisel Verileri, yalnızca SZZ tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğimizi, Kişisel Veriler’in, anılan amaç dışında herhangi bir şekilde işlenmesinin ancak ve ancak tarafımızca söz konusu işlemeye yönelik olarak veri sahibine karşı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemiz ve gerekli hallerde açık rıza almamız halinde mümkün olacağını,
 4. Kişisel Veriler’i SZZ tarafından belirtilen amaç doğrultusunda ve bu amacın ifası için gerekli olan süre ve SZZ ile aramızdaki ticari ilişkinin devamı süresince ve/veya mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak kendi nezdimizde saklayacağımızı, söz konusu amacın ifası için üçüncü kişi konumundaki sağlayıcıların hizmetlerini kullanmamız halinde Kişisel Verileri üçüncü kişilere aktarabileceğimizi ancak bu halde söz konusu üçüncü kişilerin, işbu taahhütname hükümlerine riayet etmesini sağlayacağımızı, bu madde tahtında tarafımızca ya da sağlayıcılarımız tarafından yurt dışına Kişisel Veri aktarımının gerekli olması halinde Kişisel Veriler’in yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı için Kanun’un aradığı şartların yerine getirilmesinden ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılacak tüm düzenlemelere riayet edilmesinden münhasıran sorumlu olduğumuzu,
 5. Kişisel Veriler’e gerek kendi personelimiz gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz erişilmesini ve Kişisel Veriler’in tarafımıza aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde hukuki, teknik ve çevresel olarak tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğumuzu, bu kapsamda alınacak önlemlerin her halükarda (varsa) yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından kendi nezdinde saklanan Kişisel Verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını,
 6. SZZ tarafından izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumlu olduğumuzu,
 7. Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) SZZ’ye bildireceğimizi ve bir zararın doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için SZZ tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağımızı,
 8. Kişisel Veriler’in işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelimizi ve varsa alt yüklenicilerimizin personellerini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olduğumuzu, bahsi geçen personellerin Sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan söz konusu personeller ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu,
 9. Taraflar arasındaki sözleşme/sözleşmelerin sona ermesi ile birlikte anılan sözleşme/sözleşmeler ile ilgili Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamını ve nezdimizdeki kayıtları her iki tarafın imzalarını havi tutanak mukabili iade edeceğimizi ve SZZ’nin açık yazılı talebinin varlığı halinde söz konusu talebe uygun olarak sileceğimizi veya yok edeceğimizi,
 10. Kişisel Veri sahibinin herhangi bir şekilde tarafımızdan ilgili yasal mevzuat kapsamındaki haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde, söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) SZZ’ye yazılı bildirimde bulunacağımızı,
 11. Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından SZZ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu denetimine tabi olduğumuzu, SZZ’nin söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabileceğini veya tarafımızdan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebileceğini,
 12. İşbu madde 9.1.de yer alan taahhütlerimizden herhangi birine aykırı davranmamız ve bu nedenle SZZ nezdinde herhangi bir zarara neden olmamız halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse SZZ ve/veya SZZ ortakları ve/veya yöneticileri nezdinde meydana gelebilecek olan zararlardan münhasıran sorumlu olduğumuzu, söz konusu zararı SZZ’nin ve/veya SZZ ortaklarının ve/veya yöneticilerinin ilk talep tarihinde derhal tazmin etmekle mükellef olduğumuzu, işbu taahhütname doğrultusunda SZZ’ye ve/veya SZZ ortaklarına ve/veya yöneticilerine her türlü idari makamlar tarafından yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu ve SZZ’nin ve/veya SZZ ortaklarının ve/veya yöneticilerinin işbu taahhütname gereği gerek üçüncü şahıslar gerekse her türlü idari makama herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde SZZ’nin ve/veya SZZ ortaklarının ve/veya yöneticilerinin, söz konusu tutarlara ilişkin tarafımıza rücu talep hakkının bulunduğunu, bu kapsamda SZZ ve/ SZZ Şirket ortakları ve/veya yöneticileri tarafından rücu talebinin tarafımıza iletilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde talep gereğini yerine getireceğimizi  

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

9.2. Satıcı, veri sorumlusu olan SZZ ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin (EK3- Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni kapsamında) SZZ tarafından gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve kişisel verilerinin anılı Metin kapsamında işlenmesine, paylaşılmasına ve imhasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Satıcı, SZZ tarafından kendisine iletilen Kişisel Veri Sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Veri sahibi doğrudan Satıcı’ya başvurması halinde Satıcı bu durumu derhal yazılı olarak SZZ’ye bildirecek ve SZZ’nin talimatları doğrultusunda hareket edecektir.

10. MÜCBİR SEBEP

10.1.    İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep olarak nitelendirilmesi için

- olaydan etkilenen Taraf’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın durumun önlenemeyecek veya giderilemeyecek olması,

- bu olayın sebebiyet verdiği durumun Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini esaslı ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi ve

- bu duruma doğrudan veya dolaylı olarak Taraflardan herhangi birinin sebep olmaması gerekmektedir. 

10.2.    Belirtilen bu genel esaslar çerçevesinde mücbir sebep sayılacak olaylar aşağıdakiler gibidir:

a)         Kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş hali,

b)         Terör hareketleri,

c)         Yangın, sel, deprem, yanardağ patlaması, volkanik patlamalar, hava ulaşımını birebir etkileyecek yoğun kül bulutları, fırtına, çığ, yıldırım vb. gibi doğal afetler, salgın hastalıklar.

10.3.    Mücbir Sebep halinin devamı süresince, Taraflar’dan herhangi biri diğerine karşı, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu olmayacak, Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan sorumlulukları askıda kalacaktır. Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken işlemleri yerine getirecektir.

10.4.    Taraflar söz konusu Mücbir Sebep etkileri ortadan kalkar kalkmaz derhal ilgili yükümlülüklerini yerine getirecektir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1     Taraflar, aralarında doğacak ihtilafları karşılıklı mutabakat yolu ile çözmek için azami gayreti göstereceklerdir. Ancak işbu Sözleşme’nin varlığı, geçerliliği, ihlali veya feshine ilişkin ihtilaflar da dahil olmak üzere işbu Sözleşme’ye ilişkin veya işbu Sözleşme’den doğan her türlü uyuşmazlığın çözülmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.2     Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta SZZ’nin defter ve kayıtlarının, e-posta yazışmalarının HMK 193. madde kapsamında kesin kanıt olacağını, bunlardaki kayıtlara herhangi bir nedenle itiraz edilemeyeceğini ve bunların içeriğinin kabul edildiğini beyan ve kabul ederler.

12.       BİLDİRİMLER

Taraflar, işbu Sözleşme ve/veya eklerinden kaynaklanan hususlara ilişkin, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca yapılacak olan bütün ihbar, ihtar ve bildirimler de dâhil olmak üzere her türlü bildirim bakımından aşağıda belirtilen (i) açık posta; (ii) e-posta ve (iii) kayıtlı elektronik posta adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt eder:

Taraflar, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya işbu Sözleşmede belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesinde belirtilen konularda yapılacak ihbarlar veya ihtarlar, ilgili Taraf’ın yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik posta adresine veya noter kanalıyla yapılması halinde Taraflar arasında hüküm doğuracaktır.

İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ___.__.2020 tarihinde [ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle] akdedilmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

 

 

EKLER:

EK1: Satıcı Kabul Belgeleri

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

EK4: Kargo Fiyatları

 

 

SZZ MEDYA BİLİŞİM REKLAM VE FİLM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.

SATICI :

Adına;

 

_______

 

İmza:

Adına;

 

_______

 

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

Satıcı Kabul Belgeleri

 

Satıcı’nın tüzel kişi olması halinde:

• Vergi Levhası Fotokopisi

• Şirketin İmza Yetkililerin Yer Aldığı Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

• İmza Sirküleri Fotokopisi  

• Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı

 

 

Satıcı’nın Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık olması halinde:

• Vergi Levhası fotokopisi

• Faaliyet Belgesi

• İmza Beyannamesi

 

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, SZZ tarafından ilave bilgi ve belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi SZZ’de olacaktır. Satıcı Sözleşme ve eklerinin tüm sayfalarına kaşe/imza yapacaktır veya SZZ tarafından kabul edilen elektronik imza ile imzalayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

Yasaklı Ürünler Listesi

Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar

Kültür ve Tabiat Varlıkları

Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı

Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler

Bandrolsüz Ürün Satışı

Alkollü İçecek Ve Tütün Mamülleri

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

Replika Ürün satışı

Belge Satışı

Trafik Aygıtları ve Plaka

Fon & Hisse Senedi

İnsan ve Hayvan Organları

Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri

Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri

Kişilik Hakları

Telsiz Ürünleri

Etkinlik Biletleri

Ortak Arama

İkinci El İç Çamaşırı Satışı

İlaç Satışı

Siyasi İçerikli Ürünler

Evcil Hayvan - Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar) Satışı

Kredi Kartı İle Taksitli Satışlar

Promosyon Ürünler

Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler

Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları

Her türlü uyuşturucu maddeler

 

Diğer Yasaklı Ürünler

 • İşitme Cihazları
 • Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
 • Yasaklı yayınlar
 • Enerji İçecekleri
 • Numaralı gözlük, lens satışları
 • Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
 • Sanal para satışları
 • Forex İşlemleri
 • Dinleme cihazları, böcekler
 • Elektronik sigara, elektronik nargileler
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )
 • Çalıntı ürünler
 • Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Mezar yeri satışları
 • Tedavüldeki paraların satışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

EK-3

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ  

 

Şirketimiz SZZ MEDYA BİLİŞİM REKLAM VE FİLM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. (“Şirket”), www.herseyaldim.com ve SZZ ile bağlantılı diğer tüm alan adlarında mevcut olan internet sitesi ve mobil uygulamaları (“Platform”) kapsamında Platform üyesi olan alıcılara, satıcılara, müşterilerine ve diğer ilgili üçüncü kişilere ait olan ve Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni ile; Kanun kapsamında Şirketimiz ile paylaşılmış olan Platform üyesi olan alıcılara, satıcılara, müşterilere, tedarikçilere, ziyaretçilere ve diğer ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi, muhafazası ve aktarılması hakkında anılı kişilerin aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için söz konusu kişilerin açık rızalarının teminini hedeflenmektedir.

  

Açık rızanız kapsamında;

 

*     Yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizin sunabilmesi ve kesintisiz olarak sürdürebilmesi,

*      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

*     elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

*     Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

*     Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

*     Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre tanıtılması ve sunulması,

*     Müşteri teminin sağlanması,

*     Şirketin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi,

*     Hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması,

*     Tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

*     Planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması,

*     Şirket ile ilgili ticari ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi,

*     Fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması,

*     Kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, raporlama yükümlülüklerine uyulması,

*     Hizmet ve Ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,

*     Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

*     yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasının sağlanması.

amaçlarıyla özel nitelikli verileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Açıklanan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, ilgili mevzuatların izin verdiği ölçüde kamu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla, iş ortaklarımızla, hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel veri sahibi, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin aşağıda yer alan Şirket Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruda ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel verilerimin işlenmesine, muhafazasına ve aktarılmasına ilişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları, şirketler grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, muhafazasına, aktarılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

 

Ad ve Soyadı:

Tarih :

İmza :

 

 

SZZ MEDYA BİLİŞİM REKLAM VE FİLM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

1.     Başvuru Şekilleri:

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini ispatlayıcı belge ile veya Noter vasıtasıyla başvurması)

19  Mayıs Mah. Mercan Sok No:4/10 KADIKÖY/İSTANBUL

Zarfın/ Tebligat zarfının üzerine “Kisisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

 

szzmedya@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

info@herseyaldim.com  

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.  

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK ve sair mevzuat gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

2.     Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad Soyad:

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:

 

 

3.      Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4 – Kargo Fiyatları

 

 

01 OCAK 2021 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ KARGO FİYATLARI (KDV DAHİL)

 

Aşağıda belirtilen fiyatlar herseyaldim.com anlaşmalı kargo fiyatlarıdır.

 

Desi/KG

PTT  (TL)

0

13,95

1

13,95

2

16,65

3

17,66

4

18,88

5

20,09

6

21,31

7

22,52

8

23,74

9

24,95

10

26,17

11

27,38

12

28,6

13

29,81

14

31,03

15

32,24

16

33,46

17

34,67

18

35,89

19

37,1

20

38,32